เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการประชุมคณะทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี     +more
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference    +more
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor) ในสถานศึกษา พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันของวัยรุ่น    +more
    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    +more
    
 
ขอเชิญผู้สนใจ เสนอผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประ ... สำนักงานจังหวัด...
31 ส.ค. 2558
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุน ... สำนักงานจังหวัด...
31 ส.ค. 2558
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแ ... สำนักงานจังหวัด...
07 ส.ค. 2558
สนง.สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นัก ... สำนักงานจังหวัด...
07 ส.ค. 2558
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1อัตรา ... สำนักงานจังหวัด...
29 ก.ค. 2558

แสดงทั้งหมด
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือจังหวัด ที่ พช 0017.2 ...
04 ก.ย. 2558
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกันยายน 2558 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวั ...
03 ก.ย. 2558
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 40,000 ล้านบาท ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ตามหนังสือจังหวั ...
02 ก.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ...
01 ก.ย. 2558
กำหนดการ และหน่วยงานร่วมประชุมหารือ "วาระยามเช้า Morning Brief" ประจำวันพุธที่ 2 กันย ...
01 ก.ย. 2558

แสดงทั้งหมด
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
24 ส.ค. 2558
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำนวน 7 แ ...
14 ส.ค. 2558
ประกวดราคาจ้างจัดทำเคาน์เตอร์บริหารประชาชนพร้อมเก้าอี้ประจำเคาน์เตอร์ จำนวน ...
22 ก.ค. 2558
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างการติดตั้งระบบ (๘๑.๑๑.๑๘.๐๙) ระบบฝากข ...
21 ก.ค. 2558
สอบราคาโครงการปรับปรุงที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
20 ก.ค. 2558

แสดงทั้งหมด

ประมวลภาพ BikeforMom จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรม"BikeforMom" 16 สิงหาคม 2558
ซ้อมปั่นครั้งที่ 2_11 สิงหาคม 2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมปั่นวันที่ 4 ส.ค.58

 

 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th