เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
ยอดผู้ลงคะแนนล่วงหน้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้สิทธิ 97%
      

กกต.เผยยอดผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตจังหวัดใช้สิทธิร้อยละ 97 ของผู้ที่ลงทะเบียน ส่วนการใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดที่หน่วยเลือกตั้งกลางใช้สิทธิ์ร้อยละ 60.36 เท่านั้น
            นายภิตพงศ์ มาลีรัตน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า การลงคะแนนล่วงหน้า พบว่าประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์จำนวนมาก แยกเป็นในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัดดังนี้ กรณีในเขตเลือกตั้ง มีผู้ไปใช้สิทธิ์ขอลงคะแนนล่วงหน้าจำนวน 3,023 คน จากที่ลงทะเบียนไว้ 3,116 คน คิดเป็นร้อยละ 97 แยกเป็นรายเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มียอดการลงทะเบียนไว้จำนวน 942 มีผู้ไปลงคะแนนจำนวน 967 คน เนื่องจากนายทะเบียนอำเภอเมืองไม่ได้พิมพ์หมายเหตุลงในบัญชีรายชื่อ แต่มีหนังสือยืนยันการขอใช้สิทธิ์ จำนวน 25 ราย   กปน.จึงอนุญาตให้ลงคะแนนได้ 
เขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุม อำเภอหล่มสัก มีผู้ขอลงทะเบียนไว้ จำนวน 612 คน ไปลงคะแนนจำนวน 615 คน สาเหตุเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่ 1 
เขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุม ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า มีผู้ขอลงทะเบียนไว้จำนวน 495 ไปลงคะแนน จำนวน 477 คน 
เขตเลือกตั้งที่ 4 หอประชุมอำเภอชนแดน มีผู้ขอลงทะเบียนไว้ จำนวน 343 คน ไปลงคะแนน327 คน 
เขตเลือกตั้งที่ 5 หอประชุม ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน มีผู้ขอลงทะเบียนจำนวน 303 คน ไปลงคะแนน271 คน 
เขตเลือกตั้งที่ 6 หอประชุม ร.ร.พุขามครุฑมณีอุทิศ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไว้ 421 คน ไปลงคะแนน จำนวน 366 คน 
รวมการไปลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,023 คนจากบัญชีที่ขอลงคะแนนจำนวน 3,116 คน คิดเป็นร้อยละ 97 
กรณีการใช้สิทธิ์ของที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด (หอประชุม อบจ.เพชรบูรณ์) จาก 
ที่มีผู้ขอลงทะเบียนไว้ จำนวน 4,692 คนไปลงคะแนน จำนวน 2,553 คน คิดเป็นร้อยละ 60.36 
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า การไปลงคะแนนของผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งในการขอลงคะแนนล่วงหน้า ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554 อาจมีอุปสรรคเรื่องฝนฟ้าไม่ 
อำนวย แต่กรณีของผู้มีสิทธิ์ในเขตเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ไปลงคะแนนตามที่ขอลงทะเบียนไว้ 
สามารถไปลงคะแนนได้อีกในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่

โดย : ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์   วันที่ : 27 มิ.ย. 2554
 
<< กลับหน้าหลักข่าวกิจกรรม
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th