เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
สาธารณสุขจังหวัด

ด้านสาธารณสุข

สถานพยาบาล  จังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานพยาบาล รวมทั้งสิ้น 420 แห่ง  แบ่งเป็น โรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 12 แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน  จำนวน 3 แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  153 แห่ง  คลินิก รวม 252 แห่ง 

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนแพทย์ ทั้งสิ้น 136 คน  ทันตแพทย์ 43 คน เภสัชกร 63 คน  และพยาบาล 898   จำแนกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

 

ตารางแสดงจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2556

 

อำเภอ

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

เมืองเพชรบูรณ์

66

14

21

384

หล่มเก่า

10

4

5

86

วิเชียรบุรี

16

2

8

65

น้ำหนาว

2

1

1

8

เขาค้อ

4

3

2

31

วังโป่ง

4

2

4

26

หล่มสัก

15

4

7

141

บึงสามพัน

5

3

5

40

ชนแดน

5

3

4

37

หนองไผ่

7

4

5

53

ศรีเทพ

2

3

1

27

รวมทั้งสิ้น

136

43

63

898

 

 

ตารางแสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2556

เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ

 

อำเภอ

ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

เมืองเพชรบูรณ์

3,198

15,075

10,050

550

หล่มเก่า

6,658

16,644

13,315

774

วิเชียรบุรี

8,455

67,637

16,909

2,081

น้ำหนาว

8,589

17,177

17,177

2,147

เขาค้อ

8,691

11,587

17,381

1,121

วังโป่ง

9,431

18,861

29,431

1,451

หล่มสัก

10,557

39,588

22,622

1,123

บึงสามพัน

14,325

23,875

14,325

1,791

 
 
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th