เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
สาธารณสุขจังหวัด

ด้านสาธารณสุข

จากข้อมูลพื้นฐานในปี 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 12 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวม 153 แห่ง คลินิก รวม 252 แห่ง แยกราย ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐจังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ

รพท. แห่ง / เตียง

รพช.

รพ.สต. (แห่ง)

โรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ ของรัฐ

(กระทรวงกลาโหม)

แห่ง

เตียง

แห่ง

เตียง

เมืองเพชรบูรณ์

/๕๐๙

๒๓

๖๐

หล่มสัก

-

๙๐

๓๑

-

-

วิเชียรบุรี

-

๑๕๐

๑๗

-

-

หนองไผ่

-

๙๐

๑๕

-

-

ชนแดน

-

๖๐

๑๓

-

-

บึงสามพัน

-

๖๐

-

-

หล่มเก่า

-

๑(รพร.)

๖๐

๑๔

-

-

ศรีเทพ

-

๓๐

-

-

วังโป่ง

-

๓๐

-

-

เขาค้อ

-

๓๐

๑๐

-

-

น้ำหนาว

-

๑๐

-

-

รวม

/ ๕๐๙

๑๐

๖๑๐

๑๕๓

๖๐

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔

ตารางแสดงอัตรากำลังแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ ของสถานบริการสาธารณสุข

แยกรายอำเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปฏิบัติงานจริง)

โรงพยาบาล

สถานบริการสาธารณสุข

จำนวนเตียง

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

เพชรบูรณ์

๕๐๙

๓๙

๑๐

๑๘

๓๘๔

หล่มสัก

๙๐

๑๙

๑๐๓

วิเชียรบุรี

๑๕๐

๒๑

๕๙

หนองไผ่

๖๐

๔๙

ชนแดน

๖๐

๓๘

บึงสามพัน

๖๐

๔๑

หล่มเก่า

๖๐

ศรีเทพ

๓๐

๒๘

วังโป่ง

๓๐

๒๙

เขาค้อ

๓๐

๓๐

น้ำหนาว

๑๐

รวม

๑,๐๘๙

๑๒๗

๔๓

๖๔

๘๕๔

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตารางแสดงอัตรากำลังแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาล

จำนวนเตียง

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

สังกัดกระทรวงกลาโหม

รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

๖๐

๑๐

โรงพยาบาลเอกชน

รพ.เพชรรัตน์

๑๒๐

๔๐

รพ.เมืองเพชร

๕๐

๑๐

รพ.นครหล่ม

๑๐

-

รวม

๒๔๐

๑๕

๖๓

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕

ตารางแสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๔

เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ

อำเภอ

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

เมือง

,๓๘๕

๒๑,๐๐๒

๑๑,๖๖๘

๕๔๗

หล่มสัก

,๒๘๙

๓๙,๓๗๔

๒๖,๒๔๙

,๕๒๙

วิเชียรบุรี

,๒๙๙

๒๖,๔๖๐

๑๘,๙๐๐

,๒๔๒

หนองไผ่

๑๒,๕๔๕

๒๘,๒๒๘

๒๒,๕๘๒

,๓๐๔

ชนแดน

๑๑,๓๒๔

๑๙,๘๑๗

๑๙,๘๑๗

,๐๘๖

บึงสามพัน

๑๔,๓๐๒

๒๓,๘๓๗

๑๔,๓๐๒

,๗๔๔

ศรีเทพ

๑๗,๕๓๙

๑๗,๕๓๕

๓๕,๐๗๑

,๕๐๕

หล่มเก่า

,๐๕๕

๑๖,๖๕๒

๑๓,๓๒๒

๗๗๔

วังโป่ง

,๕๑๐

๑๘,๗๗๖

,๕๑๐

,๒๙๔

เขาค้อ

,๑๑๐

๑๗,๗๗๕

,๘๘๗

,๑๘๕

น้ำหนาว

,๗๒๒

๑๗,๔๔๕

,๘๑๕

,๔๙๒

รวม

,๘๐๑

๒๓,๐๔๒

๑๕,๔๘๑

,๑๖๐

เฉลี่ยระดับประเทศ

,๓๒๔

๑๔,๘๓๓

,๒๕๓

๖๒๔

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕

ตารางอัตราส่วนเตียง(สถานบริการกระทรวงสาธารณสุข)ต่อประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ระดับ

อัตราส่วนเตียงต่อประชากร

จังหวัดเพชรบูรณ์

: ๙๐๙

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

: ๕๔๐(ปี ๒๕๕๒)

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔

ตารางอัตราส่วน รพ.สต.ต่อประชากร จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เปรียบเทียบระดับประเทศ

ระดับ

อัตราส่วน รพ.สต. ต่อประชากร

จังหวัดเพชรบูรณ์

: ๖,๔๗๕

เกณฑ์ระดับประเทศ

: ,๐๐๐

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอ

จำนวนรพ.สต.

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.

ค่าเฉลี่ย

จนท./รพ.สต.

อัตราจนท./ปชก.

ผอ.

รพ.สต.

แพทย์

พวป.

พวช.

นวก.

สธ.

ทันตา

ภิบาล

จพง.

สธ.

แพทย์แผนไทย

รวม

เมือง

๒๓

๒๒

๒๗

๒๔

๒๒

๑๒

๑๑๘

.๑๓

,๗๗๙

หล่มสัก

๓๑

๓๐

๓๙

๓๑

๒๔

๑๒

๑๑

๑๔๘

.๗๗

,๐๖๔

วิเชียรบุรี

๑๗

๑๖

๑๙

๑๒

๑๐

๑๐

๗๗

.๕๒

,๗๑๘

หนองไผ่

๑๕

๑๖

๑๐

๑๓

๑๔

๖๐

.๐๐

,๘๘๑

ชนแดน

๑๓

๑๐

๓๘

.๙๒

,๐๘๕

บึงสามพัน

๓๔

.๗๗

,๑๐๓

ศรีเทพ

๓๑

.๔๔

,๒๖๒

หล่มเก่า

๑๔

๑๔

๑๐

๑๕

๑๗

๖๖

.๑๗

,๐๐๙

วังโป่ง

๑๐

๒๓

.๕๕

,๖๓๒

เขาค้อ

๑๐

๑๐

๓๒

.๒๐

,๑๑๐

น้ำหนาว

๑๕

.๗๕

,๑๖๓

รวม

๑๕๓

๑๔๓

๑๓๐

๘๙

๑๑๘

๔๕

๑๐๖

๑๒

๖๔๒

.๑๙

,๕๔๓

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕


 
 
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th