เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553
 
 
 
 โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ...     
 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ที่ พช 0017.2/ว 4639 ลงวันที่ 31 ส...     
 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565     
 บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ...     
 ขอแก้ไขแนวเขตป่าชุมชนตำบลเข็กน้อย     
 รายงานในระบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการประชุมขับเคลื่อนและ...     
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการ...     
 รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบู...     
 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.) ครั้งที่ 2/2565     
 การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ที่ พช 0017.2/ว...     
 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการจัดทำประชาพิจารณ์ เรื่อง การจัดทำร่างยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ     
 ที่ พช 0017.2/ว3119 ลว 10 มิ.ย. 65 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับรองโครงการว่าไม่เป็นอุปสรรคต่...     
 การรับฟังความคิดเห็น (ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. ...)     
 แบบฟอร์มข้อมูลการมอบรางวัลบุคคลที่มีลักษณะแสดงออกถึงการเป็นคนดี คนเก่ง หรือคนกล้า ของจังหว...     
 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ตาก ...     
 แบบฟอร์มมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามการประชุม และตอบข้อซักถาม การชี้แจงงบประมาณในการประชุมพิจ...     
 แบบสำรวจการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เอ...     
 แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจัง...     
 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)     
 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร     
 แจ้งการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทย...     
 สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบส่งอิเล็ก...     
 เอกสารประกอบการสัมนา "การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance provinces) ...     
 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565     
 การประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล     
 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม (Google form)     
 วาระประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่1/2565 วันที่ 18 เมษายน 2565     
 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร     
 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกก...     
 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม 2565     
 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2564     
 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีง...     
 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณประจำปี...     
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทั...     
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e ...     
 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน...     
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด     
 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบ...     
 ร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565     
 ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภั...     
 แบบรายงานการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ     
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559...     
 ขอเชิญประชุมคระอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส...     
 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ค...     
 เรื่อง จัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแ...     
 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565 (Visit Thailand Year 2022) ที่ พช 0017.2/ว ...     
 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบ...     
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.) ครั้งที่ ...     
     
 
   
 
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail :