โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเพชรบูรณ์

 
 
 บัญชีบริหารวงเงิน รอบ 1 ตุลาคม 2558     
 บัญชีบริหารวงเงิน 1 เมษายน 2558     
 แบบตอบรับศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา     
 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1/2557) ลงวันที่ 30 มกราคม 2557     
 ประกาศจังหวัด ลงวันที่ 28 กันยายน 2555     
 คำสั่งมอบอำนาจ 2963/2556 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556     
 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 ตุลาคม 2556     
 แจ้งเปลี่ยนสถานีที่ทำการ เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน ก.พ.แห่งใหม่     
 แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการจัดทำฐานข้อมูล PPIS     
 คำสั่งมอบอำนาจ ที่ 245/2555 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 (03-05-2555)     
 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินครั้งที่ 1/2555 ลว 3 เมษายน 2555     
 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ นร 1008.1/ว3     
 คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๘/๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์     
 ระเบียบการลา 2555     
 โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์     
 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 51/2555 ย้ายข้าราชการ(รองศุภชัย)     
 โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล     
 แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2554-2557