เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
นายวิเชียร
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.พช. ประธานการประชุมการอุ้มบุญและหารือร่างพรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์     +more
  
ให้
ให้ นายคณีธิป บุณยเกตุ รอง ผวจ.พช.ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 8/2557    +more
    
นายสุชาติ
นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รอง ผวจ.พช.ประธานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์    +more
    
นายคณีธิป
นายคณีธิป บุณยเกตุ รอง ผวจ.พช. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 7/2557    +more
    
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติบุคคลดีเด่น ... สำนักงานจังหวัด...
20 ส.ค. 2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่ ... สำนักงานจังหวัด...
19 ส.ค. 2557
ขอความร่วมมือจัดข้าราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนา ... สำนักงานจังหวัด...
19 ส.ค. 2557
ขอเชิญ ประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ สำนักงานจังหวัด...
15 ส.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Rebrand เป็น PEA ... สำนักงานจังหวัด...
15 ส.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการ คสช.ประจำเดือน
21 ส.ค. 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย (แบบฟอร์ม)ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0017.2/ว 1319 ...
18 ส.ค. 2557
เลื่อนเวลา พิธีเปิดงาน มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พุท ...
07 ส.ค. 2557
สรุปผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลประจำเดือนกรกฎาคม 2557
30 ก.ค. 2557
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของ คสช.(์NCPO)จังหวัดเพชรบูรณ์ - ...
29 ก.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ
21 ส.ค. 2557
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแสดงแสง เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2557 ...
19 ส.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวให ...
18 ส.ค. 2557
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ ของเทศบาลตำบลแคมป์สน
18 ส.ค. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนเรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แ ...
5 ส.ค. 2557

แสดงทั้งหมด

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
น้ำตกวังตุ้ม(บ้านดงหลง อ.เขาค้อ)
ผาหล่มสัก(บ้านฟองใต้ อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(หนองแม่นา อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th