เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
นายคณีธิป
นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของ อปท. ครั้งที่ 2/2557     +more
  
นายสุชาติ
นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ อสม. รวมพลัง สร้างสมานฉันท์    +more
    
จ.เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถอดบทเรียนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ประจำปีงบประมาณ 2558    +more
    
ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เร่งแก้ไขปัญหาบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า
ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เร่งแก้ไขปัญหาบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 40% ภายในปี 2558 ตามนโยบาย คสช.    +more
    
 
ขอเชิญร่วมงาน LANA EXPO 2014 สำนักงานจังหวัด...
17 ก.ย. 2557
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อพั ... สำนักงานจังหวัด...
08 ก.ย. 2557
เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล 100 ปี ชาตกาล หม ... สำนักงานจังหวัด...
08 ก.ย. 2557
โครงการมอบรางวัล 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ ... สำนักงานจังหวัด...
01 ก.ย. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติบุคคลดีเด่น ... สำนักงานจังหวัด...
20 ส.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
เรื่อง เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี ...
17 ก.ย. 2557
แนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ และแบบฟอร์มขอ ...
15 ก.ย. 2557
สรุปผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม padme (101057)
15 ก.ย. 2557
เอกสารประกอบการบรรยาย "การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด" โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ...
15 ก.ย. 2557
แบบสอบถาม - ข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิัติการ
12 ก.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
เรื่อง การเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบูรณ์
17 ก.ย. 2557
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง
17 ก.ย. 2557
สอบราคาวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง เรือนจำจั ...
12 ก.ย. 2557
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
10 ก.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนบริการขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2558
10 ก.ย. 2557

แสดงทั้งหมด

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
ภูทับเบิก(อ. หล่มเก่า)
ผาหล่มสัก(อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th