เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
        (สำนา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ………………………………………………. ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าพัดลมไอน้ำชนิดเคลื่อนที่ได้ขนาดพัดลมหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ ระบบพัดส่ายไม่น้อยกว่า 90 องศา พร้อมหัวพ่นหมอกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ตัวๆละ 57,500.-บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ รวมราคากลางในการสอบราคาทั้งสิ้น 287,500.-บาท(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อรัง ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ .....26.... พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ระหว่างวันที่ .....11.... พฤษภาคม 2553 ถึง วันที่ …25… พฤษภาคม 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5692-0107-8 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.borang.com,www.gprocurment.go.th ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ณัฐพล ทองใจสด (นายณัฐพล ทองใจสด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
 
        โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง  วันที่ : 11 พ.ค. 2553 เวลา 10:48 น.
 
<< กลับหน้าหลักประกวดราคา
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th